[ Updated: SEP-2010 ]LoginLettersGuestbookAbout UsContact Us
Most Recent Blogs
Illegal Immigration and the Economy in Our Nation Read More
The Price of a Gangland hit Read More
Muscle Cars: Why Now? Read More
Kill Zone 200 Mile Radius Yellowstone Park Super Volcano Read More
How to Use a Criminal Record and Tell Who is Trustworthy Read More
why pictures are better than beer Read More
Week ahead to feature grim stats Will stocks rise  Read More
Analyst calls ING, WFC, DLTR, JBL, AMLN, ECL, KO, IACI, FFIV ... Read More
Yellow Diamond Rings - The best method to Buy Read More
Why Be concerned About A Credit score  Read More
APAS Blogs
YUNGKADAN

Ayam baga ninro kung nio pinakamahaba ag pinakamarakong sapa sa Maghali tres islas?

 

Nio pa kung buko kaleng sapa it Yungkadan sa barangay Sibay sa isla it Banton. Mahaba kale, marako, ag nagraragusros ag nag-aalimbukar nak paus-us tuna sa mayayawog nak parte it Tan-ag, Maxiboy ag Tungunan, ing kakayba ag ing hahakar ka mga dutang ingrarayanan kada nakahulma sa Sibay it 30 piyeng rayum nak bangin ag sapa nak inggwat  4 metro ka kabuka (width) .  Kaleng marayum nak parteng kale it pinaka pusor it Yungkadan. 

 

Kung inro a sunsunon, kaleng sapa ay inggwat tatlong importanteng mga sanga nak naka athag sa ap-at nak mga barangay:  Tungunan, Tan-ag, Libtong ag Sibay,  kada marako ka ida sakop, ag maramong mga tawong nakikinabang it ida inghahator nak tubi.  Ka ida pinakamahabang sanga ay tung halin sa tumbo it sitio Malamig sa Tan-ag nak narayan sa patag it Tan-ag, yumukso sa Libtong ag tumabo it katong sangang halin sa Tungunan papagto sa ragat it Sibay.  Sa ako pagtyanta ay mga 4-5 kilometro ka haba it kale tuna sa nasiling nak sitio sa Tan-ag hanggang sa bukana, haba nak halos katunga ey it diameter it isla.   

 

Sa giryunan it Sibay ag Libtong, inggwa it marayum rayum nak parte leng sapa nak ing ngayanan namong Binadikdik.  Deli kami pirming nagrarangoy bag-o magpa iskul sa Libtong.  Ag sa iskul mismo, ka parte it leng sapa nak hampig it iskul it imaw namot ing babay-an it pang tubi sa amo mga tanum (sa gardening).  (Sa parting kale maramong mga taga Libtong ka nagpapailig it tubing gamit sa inra mga bayay.)  Minsan nagpapang uyang sinra deli sa parteng kale ag sa Sibay mismo sa pinaka sentro it Yungkadan.  Karuragko ka inra nababaoy. 

 

Ka pinakabukana it leng sapa ay ka suba sa baktason it Sibay.  Dati, ling suba ay malimpyo pa, ag inggwa pa it mga pilang bakhawan.  Kag mga apas pa kami, deli kami dati nagkikipay-kipay,  nag-uunos unos, nagtutuon-tuon it pagrangoy, nagbubunit bunit it mga bagaong nak deli ay nakaistar, ag nagpapayadag it mga bubarotong human sa tsinelas. Pay sida ay pay fingerlings  pool, pinakatraining pool sa mga masunor nak henerasyong busero, bag-o maging hustler sa pagrangoy ag sumaydo pa ragat.  Minsan, pag amo inapakayubog ling suba, nag-uutyawan ka mga byanak nak pay nayuyum-udan.  Napapahidom ako.  Indi nako mabilang ka mga byanak nak nayum-udan sa mantika sa amo maitom nak kaldero. 

 

Ugaling minsan, pagmarugay ag makapal ka rugos it uyan ay nabuswang leng suba.  Ka mga byanak ay nakakaalpas ag tyapsukan pa ragat nak pay kasusadya.  Kami ra ay kasusadya, siyempre ranguyan ray dahil ka pagbuswang it suba ay piyesta sa among mga apas.  Nak asing buko:  de tubing nagraragusros ray sa sapa (uyaey it pagmugtaw it pagpailig sa bal-ong), mapakapasawa ray kami it rangoy sa binadikdik, mapupaanor ray kami sa kusog it baha it tubi halin sa buswang nak suba papagto sa ragat,  ag pilang adlaw rak kaming pagkabubangyo (siyempre, perming kaligos).  Pag kwaresma uya tuyar it kale. Pagkwaresma pailig ka tubi, minsan na-aguada pa sa Nasunugan.   Pagkwaresma ka tawo ay panghakay.

 

Siling it ako nanay, tung una kuno ay indi maithan it tubi ka Yungkadan,.  Pirming hina yang, nagraragusros, nag-aalimbukar, pay nagbabandilyong hina yang sida, ag kung sio ka nauuhaw ay uminom yang, kung sio ka inahilas ay kumaligos yang ag magpayamig, ag kung sio ka nahahapros ay sida it bahalang maghilot.  Minsan, ak naiisip kung paun-on ara nida ing abibar ka ato mga ninuno nak unang nagyutaw sa baktason it Sibay, kung pauno nida ing pasuso ka mga kaluluoy nak mga tawong kaleng naanor sa isla, nak nagpakahugor adong mabuhi, rumamo ag mabuswang it mga byanak nak tuyar nato.  Ngasing hali kita sa pagkayapar nak ragat nak ingsisiling nak Ciudad habang sida ay mahipos nak naiithan, nawawagit, napapaya sa ato mga buha. 

 

Asi ngani?           


  • Posted
  • 5/19/2009 8:27:54 PM
Blog Comments
6/11/2009 7:38:09 AM
Name Ronnie 
Email Address rffababeir@yahoo.com.sg 
Location  
Country Singapore 
Personal Website  
Comments 'tong kami ay mga apas pa pag napatukar sa Libtong ag buswang ka suba sa Sibay, inde anay'g tabuk kung waya pa nakakapatlaw et barotong bunot nak inayadagan et rahon't talisay...
bumuswang man ag isadang rein man, ka hidom et karanasan sa isla ay inde masukoy ka balor....inde matakaw tuyar sa pagkaayam et rayang pauli nak permi yang sa at' rughan... 

  • Page (1 of 1)


Name
Email Address
Location
Country
Personal Website
Comments
Please enter the security code displayed below
This Is CAPTCHA Image